Poaceae-Bambuseae Poaceae-Bambuseae Poaceae-Bambuseae

Click on the thumbnails to view the plant pages

Arundinaria gigantea thumbnail
Arundinaria
gigantea